Roboty drogowe

Prace budowlane związane z wykonaniem: obiektu budowlanego – drogi, autostrady, lotniska, zagospodarowania terenu w zakresie budynku tj. drogi, place, parkingi, obiektu tymczasowego – drogi technologicznej.

Do robót drogowych zaliczamy:

  • Roboty przygotowawcze (np. roboty rozbiórkowe, wycinka drzew i krzewów)
  • roboty ziemne (np. wykopy, nasypy, ulepszenia i wzmocnienia gruntu przez stabilizację spoiwami, wymiany gruntów)
  • wykonywanie wzmocnień podłoża (stabilizacje gruntu cementem, wapnem, spoiwami drogowymi)
  • wykonywanie podbudów nawierzchni (podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, kruszywa stabilizowanego mechanicznie, tłucznia kamiennego, chudego betonu, betonu cementowego, betonu asfaltowego) 
  • wykonywanie nawierzchni (nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,betonu asfaltowego lub SMA, betonu cementowego, kruszywa łamanego)
  • oznakowanie poziome i pionowe,
  • odwodnienie dróg (np. rowy, ścieki prefabrykowane, przepusty, zbiorniki odparowujące)
  • roboty pomocnicze (formowanie terenów zieleni, elementy małej architektury).

DROKAN S.A. specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu robót drogowychdla poniższych obiektów:

Przy realizacji robót drogowych DROKAN S.A. zapewnia nadzór laboratoryjny, geotechniczny i geodezyjny wyspecjalizowanych i uprawnionych do tego jednostek w celu prawidłowości wykonania robót zarówno w trakcie ich wykonywania, jak i po ich zakończeniu. 

Do wykonania robót stosujemy wyłącznie materiały produkowane przez stałych sprawdzonych dostawców i posiadające określone prawem budowlanym certyfikaty, deklaracje i atesty.

Roboty prowadzi doświadczony zespół kierowniczy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie.

Przy wykonywaniu robót zwracamy szczególną uwagę na sprawne i terminowe wykonanie robót, dobór odpowiedniego typu i rodzaju sprzętu do wymaganej technologii wykonania robót, przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy.

Roboty realizujemy w oparciu o założenia przyjęte w dokumentacji budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz normach budowlanych. 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w uzasadnionych wypadkach sugerujemy inwestorom zastosowanie rozwiązań alternatywnych np. dostosowanie rodzaju podbudowy do występujących w pobliżu realizacji lokalni dostępnych materiałów, które nie pogorszą jakości wykonanych robót, a przyczyniają się do oszczędności finansowych realizowanej inwestycji.

Dla planowanej inwestycji, pod warunkiem jej realizacji, DROKAN S.A. może współuczestniczyć w tworzeniu dokumentacji na etapie koncepcji lub projektowania obiektu, celem zoptymalizowania robót ziemnych i doboru optymalnej konstrukcji nawierzchni w zależności od warunków gruntowo-wodnych i założonych obciążeń ruchem samochodowym. Powyższa optymalizacja prowadzi do ograniczenia kosztów realizacji inwestycji.

DROKAN S.A. specjalizuje się w wykonywaniu robót drogowych w zakresie robót ziemnych, wzmocnień gruntów przez stabilizację spoiwami hydraulicznymi, podbudów drogowych, nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienia dla poniższych obiektów:

drogi, autostrady

linie kolejowe

lotniska