Roboty ziemne

Roboty budowlane obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie, zagęszczenie gruntu, ewentualnie ulepszenie właściwości gruntu dodatkowymi materiałami (mineralnymi, chemicznymi i spoiwami).

DROKAN S.A. specjalizuje się w wykonywaniu robót ziemnych w zakresie:

  • robót przygotowawczych polegających na usunięciu warstwy humusu lub gruntu niebudowlanego wraz z wywozem, utylizacją lub złożeniem we wskazanym miejscu,
  • makroniwelacji terenu polegającej na kształtowaniu wysokościowym terenu na dużych powierzchniach tj. wykonywaniu wykopów, przemieszczaniu mas gruntu, formowaniu i zagęszczaniu nasypów, profilowaniu terenu do projektowanej rzędnej wysokościowej,
  • robót ziemnych liniowych polegających na formowaniu budowli ziemnych, jako podłoża pod podbudowę konstrukcji drogowej lub kolejowej,
  • wykopów fundamentowych wykonywanych w celu realizacji posadowienia obiektu budowlanego np.: budynku, obiektu inżynierskiego, budowli ziemnej oraz zasypów fundamentowych, czyli nasypów wypełniających przestrzeń pomiędzy gruntem rodzimym i obiektem budowlanym.

Przy wykonywaniu powyższych robót ziemnych specjalizujemy się w wykorzystaniu technologii wzmocnienia gruntu przez stabilizację chemiczną spoiwami hydraulicznymi takimi jak cement, wapno, spoiwa drogowe, która znacząco poprawia właściwości gruntu tj. wytrzymałość, ściśliwość, mrozoodporność itp.

Przy realizacji robót ziemnych DROKAN S.A. zapewnia nadzór geotechniczny i geodezyjny wyspecjalizowanych i uprawnionych do tego jednostek w celu prawidłowości wykonania robót zarówno w trakcie ich wykonywania, jak i po ich zakończeniu. 

Roboty prowadzi doświadczony nadzór kierowniczy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robót zwracamy szczególną uwagę na sprawne wykonanie robót, dobór odpowiedniego typu i rodzaju sprzętu do występujących warunków gruntowo-wodnych, przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy.

Roboty realizujemy w oparciu o założenia przyjęte w dokumentacji budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz normach budowlanych. 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w uzasadnionych wypadkach sugerujemy inwestorom zastosowanie rozwiązań alternatywnych np. wzmocnień gruntu, które nie pogarszają jakości wykonanych robót, a przyczyniają się do oszczędności finansowych realizowanej inwestycji.  

DROKAN S.A. wykonuje rocznie około kilkanaście obiektów w zakresie robót ziemnych w ilościach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych.

DROKAN S.A. wykonuje roboty ziemne w zakresie realizacji obiektów budowlanych takich jak: