Stabilizacja gruntu

Wszelkie zalety stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi sprawiają, że jest ona technologią uregulowaną w zakresie norm i specyfikacji technicznych, powszechnie stosowaną i zaakceptowaną w budownictwie dla wzmacniania gruntów słabonośnych, wykonywania nasypów oraz podbudów pomocniczych w nawierzchniach drogowych.

DROKAN S.A. specjalizuje się robotach budowlanych z zastosowaniem technologii stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi. Stabilizacja gruntu spoiwami hydraulicznymi jest technologią wykorzystywaną w budownictwie ziemnym do wzmocnienia słabonośnego podłoża gruntowego, wzmocnienia gruntu przy budowie nasypów, a także w budownictwie drogowym do wykonywania dolnych warstw podbudów nawierzchni drogowych.

Stabilizacja gruntu spoiwami hydraulicznymi  pozwala na uzyskanie płyty betonowej o grubości od 15 do 40 cm i parametrów wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami norm oraz specyfikacji technicznych dla wzmocnień podłoża gruntowego i dolnych podbudów nawierzchni drogowych.

Stabilizację nasypów spoiwami hydraulicznymi wykonuje się sukcesywnie warstwami o grubości od 30 do 40 cm. Na proces technologiczny stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi składają się następujące czynności:

Logotyp Drokan Spółka akcyjna

W celu otrzymania optymalnych cech wytrzymałościowych, proces technologiczny poprzedzony jest badaniami geotechnicznymi gruntu oraz ustaleniem recepty laboratoryjnej określającej procentowy dodatek czynnika stabilizującego. Podczas wykonywania stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi zapewniony jest ciągły nadzór techniczny.

W okresie dojrzewania i pielęgnacji stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi należy ograniczyć wszelki ruch technologiczny po powierzchni wykonanej warstwy. Po okresie dojrzewania przeprowadzane są badania geotechniczne w celu kontroli parametrów wytrzymałościowych. Zasadniczą zaletą technologii stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi jest jej duża wydajność, którą uzyskuje się z uwzględnieniem minimalizacji ponoszenia kosztów realizacji. 

Cały proces technologiczny ogranicza się bezpośrednio do miejsca, w którym zadanie inwestycyjne jest realizowane, dlatego też w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami podbudów wykonywanych przykładowo z kruszyw lub betonu uzyskuje się znaczne oszczędności poziomu ponoszonych kosztów, które przy zastosowaniu alternatywnych rozwiązań wiązałyby się z dodatkowym wydobyciem lub wytworzeniem materiału wraz z jego transportem w miejsce wbudowania.

W przypadku wykonywania robót ziemnych ekonomicznie uzasadnione jest  wykonywanie stabilizacji gruntów słabonośnych otrzymanych z wykopów, a następnie wbudowanie ich w nasyp. Pozwala to na uzyskanie oszczędności w porównaniu z kosztowną i czasochłonną wymianą gruntu.

Stabilizacja gruntu spoiwami hydraulicznymi jest technologią przyjazną dla środowiska naturalnego, ponieważ: